IzdvojenoPolitika

SEDMA VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE HERCEG NOVI

Odbornici lokalnog parlamenta, nakon petočasove rasprave o uzrocima i posledicama štete nastale u nedavnom nevremenu, usvojili su zaključke odbornika DPS-a i predstavnika vladajuće koalicije. Usvojen je predlog DPS-a da se uradi Elabarot koji će sadržati popis izvora, potoka, riječica, kanala, tumbina i slično na teritoriji opštine HN, stepen njihove aktuelne regulisanosti sa predlogom mjera za poboljšanje njihovog regulisanja odnosno uređenja. Takođe ovim elaboratom trebaju da se predlože mjere i način kvalitetnog odvođenja atmosferskih voda. Elaborat treba da uradi komisija imenovana od strane predsjednika opštine, a u njenom sastavu da budu predstavnici Opštine, Komunalno stambenog, Vodovoda i kanalizacije i Agencije za izgradnju i razvoju grada. Većinom glasova usvojeni su i zaključci vladajuće koalicije koje je iznio Jovan Subotić. Skupština opštine konstatuje da su sve opštinske službe odgovorile adekvatno na situaciju izazvanu nevremenom, te pozitivno i odgovorno obavile zadatke iz svojih nadležnosti. Skupština opštine zaključuje da je potrebno ispitati da li postoje nedostaci u do sada izgrađenoj infrastrukturi i, ukoliko ih ima, da se opredijele sredstva u Budžetu. Skupština opštine traži da, pored Opštine, i Vlada pomogne ugroženom stanovništvu, kao i u sanaciji klizišta i vodotokova.

Na sjednici su odbornici DPS-a ukazali da je izostala prevencija, da kanali nisu očišćeni na vrijeme i da se nadležni nisu pridržavali plana žaštite od poplava koji je usvojen 2014. godine, ali su i pohvalili rad komunalnih službi tokom nevremena.

Slobodan Radović, odbornik DPS-a, obrazložio je da su tražili sjednicu zarad otkrivanja objektivnih i subjektivnih razloga za velike materijalne štete uzrokovane obilnim padavinama od 20. novembra, ali i polovinom ove godine. Smatra da se sve katastrofalne posljedice ne mogu podvesti pod elementarnu nepogodu, već da ima i ljudskog faktora, koji se po njemu ogleda u nestručnim ljudima, zaposlenim u javnim preduzećima lokalne samouprave, koji nisu ispunili svoje radne zadatke.

-Kiše su padale i padaće, ali je više nego jasno da je lokalna vlast preko komunalnih preduzeća više nego neodgovorna. Herceg Novi je grad koji leži na najvišoj strmini među gradovima u Crnoj Gori, a najviše plavi, i otvorena su brojna klizišta koja ugrožavaju škole, vrtiće kao i domaćinstva. Priprema za doček padavina nije urađena od strane nadležnih ustanova. Ono što želim istaći je da DPS ni slučajno ne želi da na nevolji građana pokušava ubirati političke poene, svi zajedno treba da zaključimo radi li se dobro ili ne. Siguran sam da ne! Neodgovornost i nestručnost čelnika lokalne uprave i komunalnih preduzeća prouzrokuju ogromne štete građanima, rekao je Radović.

On je zapitao gdje je plan aktivnosti da ne dođe do poplava, i ako postoji zašto nije dat odbornicima na upoznavanje, kako bi mogli da ukažu na nedostatke.

-Loši primjeri su odlaganje šuta u potoke, zatrpavanje kanala koji se ulivaju u bujične potoke, novi kolektor je presjekao sve tokove koji se ulivaju u more od Novoga do Bijele, stari kolektor nije čišćen 30 godina i nema protok više od 15-20%, zbog toga i najmanje kiše uzrokuju poplave privrednih objekata u Igalu. Herceg Novi ima devet bujičnih potoka, kazao je Radović.

Prema njegovom mišljenju osnovni problem je održavanje i bagerisanje dna potoka duž regulisanog korita i na ulivu u more, što je potrebno obavljati dva puta godišnje, a ponekad i poslije jakog juga i talasa.

-Održavanje nije samo košenje trave, već čiscenje dna i uklanjanje nanosa. Smatram da su direktni krivci zbog izlivanja potoka neorganizovanost i nestručan rad komunalnih službi  i javnih preduzeća. Smatram da ni jedni ni drugi nemaju stručnog kadra za rješavanje hidrotehničkih problema u gradu. Za vrijeme poplavne kiše službena lica su otvarala poklopce fekalne kanalizacije kako bi se u istu ulile površinske vode što je strogo zabranjeno, jer je na taj način ugrožen uređaj za prečišćavanje fekalnih voda. Zgrožen sam izjavom tehničke službe vodovoda da su “razblažene” fekalne vode ispustili direktno u more. O razdvajanju fekalnih i kišnih voda trebalo je voditi računa tokom gradnje glavnog fekalnog kolektora. Da je Vodovod stavio u funkciju novoizgrađeni kolektor od Babinog potoka do teniskih terena na ovom potezu bi bilo spriječeno mješanje fekalnih i kišnih voda, smatra Radović.

Kako je istakao, odbornici DPS-a će predložiti zaključke u cilju donošenja dugoročnih rješenja.

Jasmina Konjević, direktorka Komunalno stambenog preduzeća, naglasila je da je prvi put za vrijeme ovog saziva Skupštine Opštine, za šest godina, usvojen Plan i program rada preduzeća. Ona je objasnila da je rijeka Sutorina u nadležnosti države i državnih inspekcija, ali da su uputili dopis nadležnim državnim organima, zatraživši pristup, pa je ona lani temeljno očišćena od strane ovog preduzeća. Istakla je da se preduzeće brižljivo i na vrijeme stara o 100 m2 vodotokova  na području grada, te da su ove godine krenuli u čišćnje u julu.

-Tretirali smo 38 lokacija uglavnom ručno, a četiri  glavna potoka mašinski,  jer se ostalima ne može pristupiti. Iz potoka je ručno izvađeno 145 m3 zelenog biljnog rastinja, 56 kubika kamenog nabačaja, pijeska i kabastog otpada, a mašinski 30 m3 kamenog nabačaja, mulja i kabastog otpada. Kompletno čičšćenje urađeno krajem oktobra, objasnila je Konjević.

Ona je naglasila da se uprkos trudu i radu, dogodio 20.novembar kada je palo toliko kiše, da ne postoji ta rijeka, niti taj kanal koja može primiti tu količinu padavina. Pored toga je kazala da su uradili popis svih kanala sa pratećom tehničkom dokumetacijom, i da je krajnje vrijeme da se počnu sankcionisati svi oni koji su postavili objekte u vodotokove. Napravili su popis svih lokacija na kojima treba urgentno reagovati, moraju izmjestiti sve instalacije iz vodotokova i podići svijest gradjana.

-Mora se vratiti nadzor nad gradnjom objekata u zonama vodotokova, kao i izrada plana atmosferske kanalizacije jer se od 80- tih godina nije mnogo radilo po tom pitanju. Hitno treba uraditi plan zaštite od poplava, koji je nadležno ministarstvo odobrilo 2013. godine, ali ga Skupština Opštine nije nikad usvojila, kazala je Konjević.

Mićo Stojanović, tehnički direktor doo Vodovodi kanalizacija Herceg Novi, podsjetio je da je za 24 časa (od 7 sati 20. 11. do 7 sati 21. 11.) ukupni dotok na Postrojenje za preradu otpadnih voda u Meljinama bio 27.520 m3. Postrojenje je projektovano za maksimalni dnevni dotok od 13.000 m3 u punom kapacitetu, sa 4 operativna SBR tanka, a kako ima samo dva operativna tanka, jasno je da se radi o količini za koju postrojenje nije projektovano.

Kako je objašnjeno postrojenje je ipak prihvatilo i preradilo svu vodu primarnim tretmanom, a pun tretman dalo “samo” za 12.100 m3. Primarni tretman umanjuje zagađenje za cca. 30%, a kako je većina dolazne vode bila atmosferska, ona razrijeđuje fekalne i otpadne vode u tolikoj mjeri da ta voda ima nizak stepen zagađenja koji ne odgovara parametrima za biološki tretman. Dakle, 12.100 m3 je  tretitrano kompletnim procesom (malo manje od punog dizajniranog kapaciteta – kroz SBR tankove), a ostatak do 27 520 m3 primarnim tretmanom i preusmjeren na preliv. Nevrijeme i bujične vode prouzrokovali su više kvarova na vodovodnoj mreži tako da je vodosnabdijevanje u pojedinim mjestima bilo otežano.

Zlatko Ćirović, načelnik Službe zaštite i spasavanja, kazao je da je ova Služba od 9:50 sati 20. novembra primila 120 poziva od čega je 85 intervencija, odnosno izlazaka na teren i pružanja pomoći građanstvu. Na tri sastanka Opštinskog tima za vanredne situacije prihvaćena je pomoć SZS Nikšić i SZS Cetinje, a donesene su pravovremene i adekvatne odluke, istakao je Ćirović.

-U narednih nekoliko dana bilo je 50 intervencija na otklanjanju posledica nevremena, angažovana je komplketna jedinica Službe i sva raspoloživa tehnika. I 20. i 21. novembra ispumpavali smo vodu iz stambenih i poslovnih objekata, javnih ustanova i privatnih preduzeća, uklanjali prepreke koje su paralisale saobraćaj na magistralnom i lokalnim putevima i izvlačili vozila uslijed velikih bujičnih tokova. Kao posledica nevremena, došlo je i do kvarova na električnim instalacijama i trafo stanicama, što je izazvalo požare na tri lokacije – u Kumboru, na Savini i Mojdeškom putu, kazao je Ćirović, i dodao da je tokom intervencija primjećeno da veliki broj objekata kao što su pojedini hoteli, nemaju potrebnu opremu za ovakvu vrstu nepogoda.

Zaposleni u doo Čistoća radili su, sa svim ostalim gradskim službama, na otklanjanju posledica nevremena, angažujući svo osoblje i tehniku, kazao je vd direktor ovog preduzeća Vladimir Arsić.

Aktivnosti Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora najviše su bile usmjerene na saniranju posledica nevremena i evidentiranju nastale štete, a odradili su 315 kontrola, kazala je načelnica Marija Andrić.

-Za sedam dana evidentirali smo svu štetu na 93 objekta i sačinili zapisnike. Ističem da su sva opštinska preduzeća dala svoj maksimalni doprinos sa raspoloživim sredstvima kako bi se posledice nevremena sanirale u što kraćem roku. Pored enormne količine padavina, jedan od uzročnika nastalih plavljenja objekata, jeste i ljudski faktor. Iz tog razloga u planu aktivnosti naše Službe je da se u narednom periodu najviše obrati pažnja na nesavjesne građane koji su pregradili kanale i rigole, da bi napravili prilaz dvorištu ili su, praveći prilaz, ostavili cijev koja ima malu propusnu moć. Sve prepreke biće uklonjene u najkraćem roku, a prekršajni postupci protiv vlasnika biće pokrenuti pred nadležnim sudom, odnosno biće im izrečene sankcije. Popisani su i kanali i potoci koji treba da budu očišćeni i produbljeni čim to vremenske prilike dozvole, kazala je Andrić.

Odbornik DPS-a Andrija Radman podsjetio je da je Plan zaštite od poplava usvojen u novembru 2014. godine i da je “očigledno da opštinske službe ne znaju čime raspolažu i sada treba vidjeti da li ta Plan treba korigovati”.

Mladen Kadić, odbornik DPS-a pitao je aktuelnu vlast na šta su potrošili 33 miliona eura od 2007. do 2014. godine, koji su namjenjeni za održavanje komunalne infrastrukture.

-Zahtjevamo, pod hitno, primjenu usvojenih dokumenata, jer ne treba izmišljati “toplu vodu” već poštovati principe iz dokumenata. U planu iz 2014. godine je sve navedeno, a preventive je najbolji vid zaštite, rekao je Kadić.

Zlatko Ćirović, načelnik Službe zaštite i spasavanja, je odgovorio da je Plan zaštite od poplava dobio saglasnost od Direktorata za vanredne situacije, ali da nikada nije usvojen u Skupštini opštine Herceg Novi.

Ranko Konjević, odbornik DPS-a, istakao je da lokalna komunalna preduzeća nisu preventivno djelovala.

-Konfiguracija terena uslovljava da se ogromna bujica sliva ka moru i to su ljudi shvatili davno dajući im imena – Ljuti potok, Nemila, Pijavica i slično. Po kojem planu zaštite su postupile službe u danima objave crvenog meteo alarma? Neko je u Opštini zadužen da preventivno djeluje. Mještani Meljina su svojevremeno tražili da se otklone problemi kako ne bi plavilo to područje, ali to nikada nije odrađeno, kazao je odbornik Konjević.

Nada Karadžić, odbornica DPS-a, ocijenila je da je sistem zaštite efikasan onoliko koliko su efikasne komunalne službe, a u slučaju poslednjeg nevremena se pokazalo da su nepripremljene.

Za Borivoja Vukovića, odbornika DPS-a, je neozbiljno što u stalnim budžetskim rezervama nema novca za pomoć građanima, jer je 50 000 eura utrošeno nakon  pijavice u junu.

Jovan Subotić, odbornik Novske liste, ocjenio je da se DPS bavi politikanstvom i naglasio da su komunalne službe dobro odradile posao. Nakon nevremena pokazali su se određeni infrastrukturni problemi, neki hronični a neki novi, ali najvažnije je da nije bilo ljudskih žrtava. Istakao je da nije bilo pomoći države i sada moraju da vide i rade na tome kako ovakve situacije da preduprijede i ublaže.

Odbornica Demokrata dr Tamara Vujović, navela je da opštinske službe rade po planovima i da je maliciozno svaljivati krivicu na njih.

-Za samo godinu imali smo tri velike elementarne nepogode – požare, pijavicu i poplave. Službe su odradile posao u situacijama crvenog meteo alarma koji nije na vrijeme najavljen.

Za Dragana Jankovića, odbornika DPS-a, ključni su kvalitetna prevencija, brza sanacija posljedica i brza pomoć građanima.

-Ovo je prilika da se rebalansom budžeta odrede sredstva kojima će se hitno reagovati u ovakvim situacijama, kazao je Janković.

Odbornica SDP, dr Zinaida Miljković, kazala je da je velika odgovornost na svima, i onima koji ne poštuju pravila, i da je neophodno preventivno reagovati kako be se šteta svela na minimum. Kako je kazala, ovo su ipak bile ekstremne nepogode, sa 246 litara kiše po metru kvadratnom.

Predsjednik SO HN, dr Miloš Bigović, kazao je da Skupština nikada nije usvojila Plan zaštite od poplava.

-Odbacujem sve tvrdnje da smo neblagovremeno reagovali, sve službe su bile na terenu. Treba da budemo ponosni što imamo direktoricu kao što je Jasmina Konjević, koja je sa saradnicima ulazila u kanale i radila sa njima tih dana na terenu, kazao je Bigović.

Miloš Konjević, potpredsjednik Opštine Herceg Novi, tražio je izvinjenje odbornika Radmana, što je iznio netačne podatke da je Plan usvojen. Za vrijeme vlasti DPS-a promijenjena su tri direktora u Komunalno – stambenom, i tri predsjednika Opštine, podsjetio je Konjević i dodao da je imati tri elementarne nepogode u tako kratkom vremenu, mnogo i za veći grad od Novog.

-Možemo krenuti od Kamenara do Igala i vidjeti ko je zatrpavao kanale i ko je gradio na vodotokovima. Šta nam prigovarate? Šta ste nam ostavili? Mi smo za godinu i po oformili dva Dobrovoljna vatrogasna društva, nabavili novu mehanizaciju za Komunalno stambeno i novu opremu za Službu zaštite. Gdje je država da pomogne? Da li smo mi u Crnoj Gori ili ne? Mnogo puta smo tražili pomoć od države, nismo je dobili, kazao je Konjević.

Odbornik Andrija Radman je u odgovoru kazao da je Plan objavljen na sajtu Opštine Herceg Novi, da su ga oni primjenjivali i da nije bilo problema.

-Niko nije sporio da ste reagovali u datom momentu. Mi smo pohvalili sve, posebno Službu zaštite, čiji su zaposleni žrtvovali svoje živote da bi spasili tuđu imovinu. Pričamo o preventivi koja je izostala. Mi smo plaćeni da se problem ne desi, mi se za “višu silu” moramo pripremiti. Pokušali smo vam skrenuti pažnju da imamo propuste i da ih treba rješavati, kazao je Radman.

Odbornik Slobodan Radović je kazao da država pomaže na način što dovodi najjače investitore u Herceg Novi. Maja Bakrač, odbornica DPS-a je istakla da je Herceg Novi po potrebi u Crnoj Gori, a kada se desi ovakva situacija vapi se za pomoć državi. Ona se osvrnula i na Zakon o komunalnim djelatnostima i kazala da se postavlja pitanje da li je obezbjeđen minimum aktivnosti kako bi se minimalizovala šteta.

Predsjednik opštine Stevan Katić je naveo da ne pamte nevrijeme takvih razmjera, te da je sva priča iz DPS-a je populistička.

-Nije samo kod nas situacija čestih plavljenja, tog dana su poplavili i Budva i Kotor. Štab je zasjedo tri puta toga dana, djelovalo se operativno i u koordinaciji.  Danas najviše pričaju odbornici DPS-a koji ne žive u Herceg Novom. 2015. i 2016. godine imali ste sedam miliona od naknada . Prvi put ćemo imati više poslova na infrastrukturi nego za vrijeme vaše vlasti. Mi se ne bavimo politikanstvom već odgovorno i ozbiljno radimo. Izražavam zadovoljstvoi što su sve službe bile na visini zadatka, što su pomagali i narednih dana, a najvažnije je da nije bilo žrtava. Mi ćemo sigurno pomagati, bez obzira da li će pomoći biti od strane države, poručio je Katić.

Odbornik Andrija Radman je proceduralno reagovao, jer nakon govora predsjednika Katića nije bilo izlaganja odbornika. Tražio je da se zakaže sjednica na kojoj će raspravljati o ovim temama i imati priliku da odgovore predsjedniku Katiću.

Naredna sjednica lokalnog parlamenta, kako je najavljeno, biće održana najvjerovatnije 24. decembra.

 

 

 

 

1 komentar

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com