Savjet

ODLUKA SAVJETA JRDSRT HERCEG NOVI SA SJEDNICE ODRŽANE 30. NOVEMBRA 2018.

Na osnovu čl. 21 Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi (u daljem tekstu: osnivački akt) i čl. 29 Statuta JRDS RTHN, Savjet JRDS RTHN na sjednici održanoj dana 30. novembra 2018. godine donosi:

O D L U K U

Član 1

Ovom Odlukom stavljaju se van pravne snage Odluka Savjeta br. 01-41/18 od 28.09.2018. godine, akt Savjeta br. 01-48/18 od 15.10.2018. godine i Odluka Savjeta 01-52/18 od 22.10.2018. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na sajtu www.radiohercegnovi.net, u rubrici Savjet.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Savjet je aktima iz čl. 1 ove Odluke imao namjeru da zaštiti interes javnosti koju zastupa u JRDS RTHN i prikupi relevantne informacije povodom inicijative o pokretanju TV Herceg Novi i aktivacije pružanja usluge televizijskog programa. Smatrajući da je pokretanje televizijskog programa krupan projekat koji se ne može realizovati ad hoc već studiozno i sistemski gdje će ključnu ulogu imati i građani i građanke Herceg Novog, a putem javne rasprave, Savjet je konstatovao i da osnivački akt nije usklađen sa pozitivnim zakonskim propisima u Crnoj Gori, te da nije realizovan čl. 46 osnivačkog akta.

Cijeneći da su Elaborat o formatizaciji i sva projektna dokumentacija koja proizlazi iz Zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje (Sl. list CG, br. 33/11) osnov za aktivaciju usluge televizijskog programa, Savjet je na sjednici održanoj 30. novembra 2018. godine ponovo razmatrao citirana akta i odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

SAVJET JAVNOG RADIO DIFUZNOG SERVISA

RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI

Predsjednik

Vuk Vuković

Dostaviti:

  • izvršna direktorica; vd glavna i odgovorna urednica; Sindikat JRDS RTHN; članovi Koordinacionog tima; Agencija za elektronske medije; sajt, arhiva.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com