Savjet

ODLUKA SAVJETA JRDS RTV O RAZRIJEŠENJU DIREKTORICE DUBRAVKE PEROVIĆ

Na osnovu čl. 21 Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. (“Sl. list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 22/11, 15/16 i 037/19), a u vezi sa čl. 43, st. 1, al. 2 istog akta, Savjet Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi, na sjednici održanoj 22. oktobra 2019. godine donosi:

 

ODLUKU O RAZRJEŠENJU

DIREKTORICE RTHN

 

 1. Dubravka Perović, diplomirana pravnica, razriješava se dužnosti direktorice RTHN, danom 22. 10. 2019. godine, i istog dana otkazuje se Ugovor o radu, br. 04-118/16, zaključen 15. 06. 2016;
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na sajtu RTHN;
 3. Ova Odluka je konačna.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 43 Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. (u daljem tekstu: Odluka o organizovanju JRDS RTHN) kojim je propisano da direktor može biti razrješen prije isteka mandata na sopstveni zahtjev ili od strane Savjeta ako ne postupa u skladu sa Zakonom i opštim aktima.

 

Članom 21 Odluke o organizovanju JRDS RTHN i shodnim odredbama Statuta definisane su nadležnosti Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. (u daljem tekstu: Savjet) po kojima Savjet 1. donosi Statut RTHN; 2. bira i razriješava predsjednika Savjeta iz reda članova Savjeta, u skladu sa Poslovnikom o radu Savjeta; 3. imenuje i razješava direktora RTHN i sa njim zaključuje Ugovor o radu, u skladu sa Zakonom, na način i po postupku propisanim ovom odlukom i Statutom; 4. donosi opšte akte kojima se uređuju pitanja programskih i profesionalnih standarda u RTHN; 5. usvaja Programska dokumenta; 6. donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u RTHN, u skladu sa ovom odlukom i Statutom; 7. usvaja planove rada, izvještaje o radu, periodične i godišnje obračune RTHN i objavljuje ih na sajtu; 8. usvaja investicione i finansijske planove RTHN; 9. bira ovlašćenog revizora periodičnih i godišnjih obračuna; 10. usvaja izvještaje revizora i objavljuje ih na sajtu; 11. daje saglasnost na Ugovor sa nadležnim organom lokalne uprave o sufinansiranju programskih sadržaja u smislu člana 16. stav 1. ove Odluke; 12. donosi opšti akt o minimumu procesa rada koji mora biti zadovoljen tokom štrajka zaposlenih; 13. analizira i odlučuje o prijavama u vezi sa kršenjem programskih principa utvrđenih Zakonom i programskim dokumentima i nalaže odgovarajuće mjere; 14. imenuje i razješava Komisiju za predstavke i prigovore gledalaca i slušalaca iz reda članova Savjeta; 15. donosi akte kojima se propisuju nadležnosti i način rada Komisije za predstavke i prigovore gledalaca i slušalaca; 16. donosi Pravila o predstavljanju političkih partija, kandidata i koalicija tokom političkih izbornih kampanja i objavljuje ih na sajtu; 17. donosi odluke o kupovini, prodaji i stavljanju pod hipoteku imovine, u skladu sa Zakonom i opštinskim propisima; 18. donosi odluke o uzimanju bankarskih kredita i davanju finansijskih garancija, u skladu sa Zakonom i opštinskim propisima; 19. daje saglasnost na odluke direktora i ugovore kojima se RTHN obavezuje da izvrši plaćanje u ukupnom iznosu većem od iznosa utvrđenog Statutom RTHN; 20. donosi Poslovnik o svom radu; 21. obavlja i duge poslove u skladu sa Zakonom, ovom odlukom i Statutom RTHN;

 

Članom 40 Odluke o organizovanju JRDS RTHN i shodnim odredbama Statuta definisano je da direktor: 1. zastupa i predstavlja RTHN; 2. vodi poslovanje RTHN i organizuje i upravlja procesom rada; 3. odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada RTHN; 4. predlaže Savjetu opšte akte o utvrđivanju programskih i profesionalnih standarda; 5. predlaže Savjetu opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; 6. predlaže Savjetu opšti akt o minimumu procesa rada za vrijeme štrajka zaposlenih; 7. predlaže Savjetu programska dokumenta RTHN; 8. predlaže Savjetu planove rada RTHN, investicione i finansijske planove; 9. podnosi Savjetu izvještaje o radu, periodične i godišnje obračune RTHN; 10. predlaže Savjetu odluke čije donošenje je u nadležnosti Savjeta; 11. imenuje i razrješava rukovodeća lica u RTHN u skladu sa ovom odlukom, Statutom i opštim aktima; 12. izvršava odluke Savjeta 13. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i ovom odlukom.

 

Uvidom u dokumentaciju dostupnu na sajtu Agencije za elektronske medije (u daljem tekstu: Agencija), Savjet se upoznao sa činjenicom da je Agencija 12.07.2019. godine, na osnovu „zahtjeva Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. iz Herceg Novog, koje zastupa Dubravka Perović, direktorica (akt zaveden pod brojem 01-904 od 12.07.2019. godine)“ donijela Odobrenje za emitovanje za emitovanje opšteg televizijskog programa „Televizija Herceg Novi”  br. O – TV – J – 8 čime je privredno društvo ,Javni radio difuzni servis Radio Televizija Herceg Novi” d.o.o steklo status lokalnog javnog TV emitera.

 

Član Savjeta Drago Šerović je na sjednici održanoj 21. avgusta 2019. iznio stav da niko od članova Savjeta nije obavješten o podnošenju Zahtjeva niti dobijanju citiranog Odobrenja za emitovanje i zamolio predsjednika Savjeta da pripremi izvještaj oko dobijanja dozvole za rad Televizije, što je i zapisnički konstatovano.

 

Predsjednik Savjeta dr Savo Niković je 03. septembra 2019. godine od Agencije, putem e-maila, zatražio na uvid svu dokumentaciju, odnosno zahtjev na osnovu kog je izdato Odobrenje za emitovanje O-TV-J-08, posebno cijeneći činjenicu da Savjet, u sadašnjem i u prethodnom sazivu nije razmatrao, niti donosio odluke po pitanju televizijskog programa. Agencija je aktom br. 02-992/1 od 05. septembra 2019. godine, predsjedniku Savjeta dostavila traženu dokumentaciju iz koje je zaključeno:

 

 1. Zahtjev za izdavanje odobrenja za emitovanje televizijskog programa potpisala je Dubravka Perović, a zahtjev je ovjeren pečatom Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi, bez evidencionog broja i datuma;
 2. Tačkom 6 Zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje popunjeni su podaci o prostornim kapacitetima i organizacionoj strukturi podnosioca zahtjeva. Organizaciona struktura prikazana je u vidu organizacione sheme koja sadrži radna mjesta: izvršni direktor; direktor marketinga; direktor produkcije i tehnike; programski direktor; media manager (IT/web manager); snimatelj/montažer; audio/video realizator; koordinator/izvršni producent; urednik informativnog programa; novinar/voditelj;
 3. Tačkom 7 Zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje popunjeni su podaci o strukturi i obimu radio ili TV programa, odnosno: podaci o vrsti programskih sadržaja koji će biti zastupljeni u cjelokupnom programu; podaci o učešću sopstvene produkcije u pojedinim segmentima; podaci o učešću reemitovanog programa i/ili programa za odloženim emitovanjem tuđeg programa; podaci o učešću kupljenog programa. Uz Zahtjev je predat i opis planirane strukture programa u sopstvenoj produkciji sa podacima o vrsti programa, imenima emisija, trajanju i terminu emitovanja, te kratkom opisu planiranih sadržaja u okviru informativnog, zabavnog, kulturnog, sportskog, reemitovanog, kupljenog, filmskog, dokumentarnog i programa za djecu. Priložena je i detaljna, nedeljna programska šema, kao i Programska osnova sa detaljnim podacima o učešću kategorije programa u ukupnom emitovanju;
 4. Dubravka Perović je, kao korisnik, u ime RTHN, 2. jula 2019. godine potpisala Ugovor o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela sa repertoara PAM CG kojim je utvrđena visina autorske naknade za emitovanje muzičkih djela sa repertoara PAM CG po osnovu emitovanja televizijskog programa;

 

Iz Odobrenja za emitovanje O-TV-J-08 je, dodatno, zaključeno:

 

 1. Tačkom 2 Odobrenja za emitovanje definisana je struktura programa i druge programske obaveze emitera, odnosno da je „dužan da se pridržava programske šeme, odnosno strukture programa koju je dostavio prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje (akt broj 01-904 od 12.07.2019.g.)“ što čini i sastavni dio Odobrenja;
 2. Tačkom 5 istog akta definisano je da je Odobrenje izdato na period od 10 godina, odnosno do 12.07.2029. godine;
 3. Tačkom 6 definisano je da je emiter u obavezi da plaća dio naknade po osnovu odobrenja za emitovanje koji se odnosi na obavljanje komercijalnih djelatnosti. Istom tačkom definisano je da je emiter dužan da prilikom preuzimanja odobrenja za emitovanje, plati jednokratnu naknadu za registraciju u iznosu od 294,06 €;
 4. Obračun godišnje naknade za emitovanje samo za 2019. godinu iznosi 940,59€.

 

Iznoseći ove podatke na sjednici Savjeta održanoj 03. oktobra 2019. godine, članovi Savjeta su istakli da su morali biti upoznati sa sadržinom Zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje, pogotovo što su usvajanje programskih dokumenata i organizacione šeme u njihovoj  nadležnosti. Direktorica je na istoj sjednici rekla da je upoznata sa Odobrenjem, te da je ona predala „eksperimentalnu“ programsku šemu i dodala da nije predala sistematizaciju radnih mjesta. Savjet je po ovim pitanjima zatražio i pismeno izjašnjenje direktorice Dubravke Perović.

 

U aktu br. 01-237/19 od 09.10.2019. godine, direktorica je u bitnom istakla da je u toku „eksperimentalni program koji koristimo da se uhodamo kao tim. Proizvodimo i do dva sata sopstvene produkcije, a nakon 120 dana, ukoliko osnivač obezbijedi novac za kupovinu opreme za drugu fazu pristupićemo proizvodnji 8-časovnog programa“. Perović naglašava da je potrebno javnosti staviti na uvid Programske sadržaje, kako bi krajnji korisnici dobili kvalitetan program javnog servisa. Ostale navode iz izjašnjenja Savjet nije cijenio bitnim.

 

Uvidom u Zakon o elektronskim medijima, kao i Pravilnik o izdavanju odobrenja za emitovanje, Savjet je utvrdio da ne postoji norma koja se odnosi na eksperimentalni program, ali i činjenicu da je emiter koji prvi put dobije odobrenje za emitovanje dužan da otpočne sa emitovanjem programa, u odobrenjem određenom roku, a najkasnije u roku od 120 dana od dana izdavanja odobrenja.

 

U postupku odlučivanja po izrekama iz dispozitiva ove Odluke, Savjet je, dakle, izvršio uvid u sledeća, u ovoj Odluci citirana, akta:

 • Zakon o elektronskim medijima („Sl. list Crne Gore“, br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16 i 92/17);
 • Pravilnik o izdavanju odobrenja za emitovanje („Sl.list CG“, br. 33/11);
 • Odluku o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 22/11, 15/16 i 037/19);
 • Statut Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o;
 • Odobrenje za emitovanje br. O – TV – J – 8 (akt Agencije za elektronske medije br. 02 – 904/1 od 12.07.2019. godine;
 • Dopis Agencije br. 02-992/1 od 05.09.2019. godine, kao i prateću dokumentaciju koja je bila dio Zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje;
 • Zapisnike sa sjednica Savjeta održanih 21.08.2019. godine i 03.10.2019. godine;
 • Akt direktorice Dubravke Perović br. 01-237/19 od 09.10.2019. godine;
 • Ugovor između Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. i Opštine Herceg Novi (akt br. 04-23/18 od 09.02.2018. godine).

 

Ocjenom svih navedenih akata i činjenica koji iz njih proizlaze, kako pojedinačno, tako i u međusobnoj vezi, Savjet je utvrdio kršenje čl. 21 i 40 Odluke o organizovanju JRDS RTHN, te čl. 35 Statuta kojim je definisano razgraničenje nadležnosti i dužnost usklađivanja međusobnog rada, a u vezi sa čl. 77 Zakona o elektronskim medijima. Na osnovu toga, Savjet je donio odluku da se Dubravka Perović razriješi dužnosti direktora RTHN i to iz sledećih razloga:

 

Dubravka Perović nije, u skladu sa svojim nadležnostima iz čl. 40 Odluke o organizovanju JRDS RTHN i shodnih odredbi Statuta, Savjetu predložila opšti akt o unutražnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao ni programska dokumenta kojima se uređuju finansijska, organizaciona i programska pitanja Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o;

 

Dubravka Perović je, uz Zahtjev za izdavanje odobrenja za emitovanje, predala organizacionu strukturu i organizacionu shemu, kao i podatke o strukturi i obimu programa, nedjeljnu programsku šemu, kao i programsku osnovu, čime je preuzela nadležnosti Savjeta definisane čl. 21 Odluke o organizovanju JRDS RTHN i shodnih odredbi Statuta po kojima Savjet usvaja programska dokumenta i donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u RTHN. Ovom aktivnošću direktorica je, saglasno tački 2.1 Odobrenja za emitovanje O-TV-J-08, obavezala Javni radio difuzni servis Radio Televizija Herceg Novi d.o.o, kao lokalnog javnog TV emitera, da se pridržava programske šeme, odnosno strukture programa koju je dostavio prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje, a sve bez znanja Savjeta;

 

Ne sporeći pravo direktora da, u okviru svojih nadležnosti, zastupa i predstavlja RTHN, odnosno vodi poslovanje RTHN i organizuje i upravlja procesom rada, Savjet smatra da je direktorica Dubravka Perović navedenim aktivnostima finansijski, organizaciono i programski opteretila JRDS RTHN, bez znanja Savjeta, čime je izišla iz okvira nadležnosti direktora i preuzela na sebe nadležnosti Savjeta.

 

Finansijsko opterećenje JRDS RTHN ogleda se u troškovima koji proizlaze iz Odobrenja za emitovanje opšteg televizijskog programa i Ugovora o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela sa repertoara PAM CG. Cijeneći finansijsko opterećenje JRDS RTHN, Savjet je posebno imao u vidu Ugovor između Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. i Opštine Herceg Novi (akt br. 04-23/18 od 09.02.2018. godine) kojim su, u članu 18, definisani prihodi i rashodi JRDS RTHN za 2018, 2019. i 2020. godinu kojima nisu obuhvaćeni navedeni troškovi, niti troškovi produkcije televizijskog programa, zbog čega Savjet na aktivnosti direktorice gleda kao na neovlašćeno trošenje novčanih sredstava lokalnog javnog emitera. Savjet, stoga, smatra da je, prije podnošenja Zahtjeva za odobrenje za emitovanje televizijskog programa, bilo neophodno prvo obezbijediti dodatna novčana sredstva i kandidovati Aneks Ugovora JRDS RTHN i Opštine Herceg Novi;

 

Savjet, nadalje, smatra da je JRDS RTHN organizaciono opterećen potrebom za preraspodjelom zaposlenih koji su angažovani na produkciji radijskog programa, kao i potrebom za angažovanjem novih saradnika, s obzirom na specifičnosti produkcije televizijskog programa i na razlike koje postoje u obavljanju djelatnosti emitovanja radijskog i televizijskog programa. Cijeneći organizaciono opterećenje JRDS RTHN, Savjet je imao u vidu važeći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojim nije uređena struktura zaposlenih unutar organizacione jedinice Televizija, kao i činjenicu da je dio zaposlenih angažovan na poslovima pripreme i realizacije sadržaja za televizijsko emitovanje, što je, preraspodjelom posla, dodatno opteretilo i zaposlene u organizacionoj jedinici Radio. Savjet, stoga, smatra da je trebalo da direktorica prvo, u skladu sa nadležnostima direktora, Savjetu predloži opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a potom da pristupi aktivnostima na obavljanju djelatnosti emitovanja televizijskog programa.

 

Konačno, a u direktnoj vezi sa finansijskim i organizacionim opterećenjem JRDS RTHN, Savjet je posebno zabrinut načinom na koji je JRDS RTHN programski opterećen sadržajima o kojima, u skladu sa svojim nadležnostima iz čl. 21 osnivačkog akta i shodnih odredbi Statuta, nije raspravljao niti odlučivao pa se, posljedično, ne može ni uvjeriti da li su u interesu javnosti koju, u ime osnivača, shodno čl. 10, st. 1 i 2, zastupa. Savjet, stoga, smatra da je trebalo da direktorica prvo, u skladu sa nadležnostima direktora, predloži programska dokumenta Savjetu, nakon čega bi programski sadržaji bili ponuđeni javnosti u okviru Zakonom o elektronskim medijima obavezne javne rasprave, pa ih tek potom uvrsti u Zahtjev za izdavanje odobrenja za emitovanje televizijskog programa.

 

U diskusiji na sjednici Savjeta, održanoj 22. oktobra 2019. godine, nisu se čuli novi podaci ili činjenice relevantni za odlučivanje po ovom pitanju.

 

Na osnovu svega rečenog, a postupajući u granicama svoje nadležnosti, Savjet je, nakon diskusije održane na sjednici 22. oktobra 2019. godine, utvrdio da su se stekli uslovi propisani čl. 43, st. 1, al. 2 Odluke o organizovanju JRDS RTHN i odlučio da se Dubravka Perović razriješi dužnosti direktorice RTHN, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

 

 

Dr Savo Niković

PREDSJEDNIK SAVJETA

 

Dostaviti:

 • Razriješenoj;
 • Savjetu;
 • Centralnom registru privrednih subjekata;
 • Knjigovodstvenoj agenciji i stručnim službama RTHN.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com