Savjet

ODLUKA SAVJETA JRDS RT HN O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

Na osnovu čl. 43, st. 2 Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o (u daljem tekstu: osnivački akt), Savjet Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o (u daljem tekstu: Savjet), na sjednici održanoj 22. oktobra 2019. godine, donosi:

 

O D L U K U

o imenovanju vršioca dužnosti direktora

 

  1. Za vršioca dužnosti direktora RTHN imenuje se Željko Komnenović, sa završenim Filozofskim fakultetom u Nikšiču, VII1 stepen stručne spreme;
  2. Imenovani će dužnost direktora RTHN obavljati u periodu ne dužem od šest mjeseci, počevši od 23. oktobra 2019. godine;
  3. U skladu sa tačkom 1 i 2 ove Odluke, predsjednik Savjeta RTHN će sa imenovanim zaključiti Ugovor o radu, u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke;
  4. Ovo Odluka je konačna, stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na sajtu RTHN.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u čl. 43 osnivačkog akta po kojem u slučaju ostavke ili razrješenja direktora Savjet imenuje vršioca dužnosti direktora na period do šest mjeseci. Kako je Savjet 22. oktobra 2019. godine donio Odluku o razrješenju direktorice RTHN Dubravke Perović, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Dr Savo Niković

PREDSJEDNIK SAVJETA

 

Dostaviti:

  • Imenovanom;
  • Savjetu;
  • Agenciji za elektronske medije;
  • Centralnom registru privrednih subjekata;
  • Knjigovodstvenoj agenciji i stručnim službama RTHN.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com