DRUŠTVO

BOLJI KOMUNALNI RED NEGO PROŠLOG LJETA

Komunalni red tokom sezone bio bolji u odnosu na prethodne godine, posebno u nekim oblastima , kojima se nije posvećivala veća pažnja.
Prema riječima načelnice Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora Marije Andrić, dobili su i nove aktivnosti, koje su predviđene zakonom. Značajne rezultate postigli su na Šetalištu Pet Danica i Obali Nikole Kovačevića , gdje su evidentirana minimalna kršenja propisa o zabrani kretanja vozila .
– Poslije napornog i kontinuiranog rada na terenu možemo istaći da su pripadnici Službe uspostavili red u održavanju režima saobraćaja
na toj dionici. Na Šetalištu i Obali Nikole Kovačevića kreću se vozila, koja imaju odobrenje Sekretarijata za komunalne djelatnosti, odnosno ,u vremenu kada im je to dozvoljeno . U odnosu na prethodne sezone, zabilježen je mnogo manji broj nepravilnosti u ovoj oblasti, ocijenila je Andrić.
Odlukom o regulisanju drumskog saobraćaja predviđena je sankcija u iznosu od 100 do 1.500 eura za pravno lice, ukoliko obavlja prevoz u zonama zabranjenog saobraćaja bez odobrenja nadležnog organa, za navedeni prekršaj kazna za odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice iznosi od 50 do 100 eura.
– Značajne rezultate tokom sezone postigli smo po pitanju utvrđivanja prekršaja lica, koji su obavljali usluge smještaja, a da pritom
nisu za to registrovani (dileri smještaja) . U ljetnoj sezoni izdato je 25 prekršajnih naloga. Cilj je bio da se takva lica uklone sa ulice.
Sva su ta lica sankiconisana,potvrdila je Andrić.

Na osnovu Zakona o turizmu i ugostiteljstvu predviđena kazna za ovu vrstu prekršaja iznosi 200 eura.
– Tokom sezone evidentiran je, u odnosu na prethodne godine i manji broj prijava po pitanju buke iz ugostiteljskih objekata. Službenici su bili konstantno na terenu, pogotovo na Obali Nikole Kovačevića do Ul.  Sava Ilića, kao i na Šetalištu Pet Danica sa akcentom na Milašinovića plažu. Izdato je preko 15 prekršajnih naloga. Shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu granična vrijednost nivoa buke iznosi 65 decibela, podsjetila je Andrić.
Novčana kazna za prekoračenja nivoa buke, koja se izriče pravnom licu u rasponu je od 2.000 do 20.000 eura, dok je za odgovorno lice u
pravnom licu od 200 do 2.000 eura.
Najčešće primjedbe građana odnosile su se na nepropisno parkiranje, nelegalno odlaganje otpada, otpadne vode i druga pitanja.
Trenutno su intezivnije angažovani na kontrolama ispuštanja  otpadnih voda, prevoza u drumskom saobraćaju, odlaganja komunalnog
otpada i druge. Po prestanku zabrane gradnje 15. septembra biće intezivirana i kontrola odlaganja građevinskog otpada. Andrić je podsjetila, da su tokom sezone shodno odobrenju  predsjednika Opštine od zabrane gradnje bile izuzete, uglavnom ,
velike kompanije na izgradnji hotelskih kompleksa.
– Tokom sezone izrečeno je desetak prekršajnih naloga za nelegalno izvođenje građevinskih radova ,uglavnom, na području Rivijere. Svaki put kad je utvrđeno da neko izvodi radove, komunalna policija je izdala naloge za obustavu i radovi su odmah obustavljeni. Bilo je i nelegalnog odlaganja građevinskog otpada i šuta, a protiv prekršioca preduzete su mjere, u vidu izricanja prekršajnih naloga, objasnila je ona.
Andrić je istakla da je Služba pored redovnih imala i brojne vanredne aktivnosti. Pružali su asistenciju u svim manifestacijama u organizaciji Opštine , Turističke organizacije Herceg Novi kao i drugih subjekata, koji su upriličili programe, koji su značajni za naš grad, a učešće se ogleda u inspekcijskom nadzoru, praćenju i održavanju komunalnog reda.

 

 

V.M.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com